KARNEF

Udruženje za kardionefrologiju Srbije
KARNEF

Program skupa na srpskom jeziku

PROGRAM

 

PETI MEĐUNARODNI KONGRES KARDIONEFROLOGIJE I HIPERTENZJE - KARNEF 2021

Pirot, Srbija, Septembar, 17-19. 2021

 

 

    Petak 17.09. 2021

 

 

Sati

Tema

 

Predavač

8:00 –10:00

Registracija učesnika

 

 

10:00 – 10:30

Svečano otvaranje

 

 

10:30 – 11:00

Uvodno predavanje

 

Kardionefrologija u svetlu

Covid-19 pandemije

 

Dr. Luca Di Lullo MD PhD

I sesija: Kardiovaskularni sistem i Covid-19

(11:00 - 12:10)

 

11:00

11:15

Patofiziologija kardiovaskularnih komplikacija kod Covid-19

 

Assist. Prof. Dr Vladimir Petrović

11:15 –

11:30

Srčana bolest i Covid-19 infekcija

 

Prof. Dr Isidre Vilacosta

11:30 –

11:45

Osobitosti disfunkcije autonomnog nervnog sistema kod pacijenata sa Covid-19

 

Prof. Dr Branislav Milovanović

11:45 –

12:00

Abnormalni krvni pritisak i srčana insuficijencija: patofiziološka, klinička i terapijska razmatranja

 

Prof. Dr Goran Koraćević

12:00 –

12:10

Diskusija

 

 

12:10 – 12:20

Pauza

 

 

12:20 –12:50

Plenarno predavanje

Matične ćelije kod oboljenja pluća, srca i bubrega- terapijska realnost

 

Prof. Dr Stevo Najman


 

II sesija: Bubreg i COVID-19

(12:50 - 14:15)

 

12:50 –

13:05

Patogenetski mehanizmi akutnog oštećenja bubrega kod Covid-19 infekcije

 

Dr Luca Di Lullo MD PhD

13:05 –

13:20

Akutno oštećenje bubrega kod pacijenata sa Covid-19

 

Prof. Dr Rafael Ponikvar

13:20 –

13:35

Već postojeće hronične bolesti bubrega i

Covid-19 infekcija

 

Prof. Dr Robert Ekart

13:35 –

14:05

Pacijenti na hemodijalizi i Corona-2 virusna bolestspecifične ili nespecifične promene?

 

Prof. Dr Bernard Canaud

14:05 – 14:15

Diskusija

 

 

III sesija: Šta je važno za razumevanje faktora rizika i markera za nastanak udruženih srčanih i bubrežnih bolesti kod Covid-19 infekcije?

(14:15- 15:10)

 

14:15 – 14:30

Prediktori oštećenja bubrega kod Covid-19 infekcije

 

Dr Gordana Peruničić Peković MD PhD

14:30 – 14:45

Novi nalazi o ulozi vode i elektrolitnog disbalansa kod komplikacija izazvanih Covid-19 infekcijom

 

Assis. Prof. Dr Davide Viggiano

14:45 – 15:00

Gojaznost, CKD i Covid-19- ishodi

 

Prof. Dr Radovan Hojs

15:00 – 15:10

Diskusija

 

 

15:10 –

16:00

Pauza za ručak

 

 

16:00 –

17:00

Poster sesija

 

Predsednik:

Assist. Prof. Dr Vladimir Petrović

Prof. Dr Sebastjan Bevc

         


 

IV sesija: Eksperimentalna kardionefrologija

(17:00 - 18:25)

 

17:00 – 17:15

Predkondicioniranje hiperbaričnog kiseonika povećava tkivnu ekspresiju hem oksigenaze-1 i anti-apoptotičnog Bcl-2 u spontano hipertenzivnim pacovima sa indukovanom postishemijskom akutnom bubrežnom bolešću

 

Prof. Dr Jelena Nešović Ostojić

17:15 – 17:30

Efekti lečenja apocininom i hiperbaričnog predkondicioniranja kiseonika na 4-HNE tkivnu ekspresiju u eksperimentalnom modelu ishemijske akutne bubrežne bolesti kod spontano hipertenzivnih pacova

 

 

Assist. Sanjin Kovačević

17:30 – 17:45

Poređenje efekata lečenja losartanom suplementiranim sintetičkim ili prirodnim antioksidantima na progresiju fokalne segmentalne glomeruloskleroze kod hipertenzivnih pacova

 

Dr Danijela Karanović MD PhD

17:45 – 18:00

Mogući pristupi i perspective lečenja hroničnih bubežnih bolesti- novi uvid u molekularnu pozadinu bubrežne fibroze

 

Assist. Dr Maja Životić

18:00 – 18:15

Molekul adhezije neuronskih ćelija, ekspresija Aquaporin-a 1 i uloga u migraciji ćelija kod karcinoma bubrežnih ćelija (RCC)

 

Sanja Ćirović PhD

18:15 – 18:25

Diskusija

 

 

18:25 – 19:00

Pauza

 

 

19:00 – 21:00

Koktel dobrodošlice

 

 

         

           


 

 

 

Subota 18.09.2021

 

V sesija: Pulmo-kardio-bubrežna interakcija kod Covid-19

(8:00 – 8:55)

 

8:00 – 8:15

Etiopatogenetski aspekti pulmo-kardio-bubrežne interakcije u Covid-19

 

Prof. Dr Tatjana Pejčić

8:15 – 8:30

Sepsa kod Covid-19 i kardiorenalni poremećaji- dijagnostički i terapijski pristupi

 

Assist. Prof. Dr Zorica Dimitrijević

8:30 – 8:45

DPP-4 inhibitori u prevenciji/lečenju plućne fibroze, srčanih i bubrežnih oštećenja izazvanih Covid-19 – Pregled odobrenih i novih inhibitora

 

Prof. Dr Andrija Šmelcerović

8:45 – 8:55

Diskusija

 

 

8:55 –

9:25

Plenarno predavanje

Pulmo-Renalni i Reno-Pulmonarni sindrom sa aspekta diferencijalne dijagnoze i lečenja

 

Prof. Dr Sonja Radenković

VI sesija: Hematološke komplikacije kod bolesti srca i bubregamehanizam i lečenje

(09:25 - 10:05)

 

09:25 – 09:40

Molekularne osnove anemije u Covid-19 infekciji

 

Dr Antonio Belassi MD PhD

09:40 – 09:55

Sadašnjost i budućnost lečenja anemije kod pacijenata sa srčanim ibubrežnim oboljenjima

 

Dr Milica Petrović MD PhD

09:55 – 10:05

Diskusija

 

 

10:05 –

10:35

Plenarno predavanje

Trajna tragedija nedostatka gvožđa u srčanoj insuficijenciji.Nije traženo, nije nađeno, nije lečeno ili je lečeno na pogrešan način

 

Prof. Dr Donald Silverberg

10:3510:50

Pauza

 

 


 

10:5012:25

Edukativni seminar

Pitajte stručnjake!

10:50 – 11:05

Značaj prediktora oštećenja srca kod pacijenata sa Covid-19 infekcijom

 

Prof. Dr Nataša Marković-Nikolić

11:05 – 11:20

Značaj funkcionalnih CVS testova u proceni i lečenju pacijenata sa Covid-19 i kardiovaskularnim komplikacijama

 

Prof. Dr Milica Dekleva

11:20 – 11:35

Da li je potrebno merenje glomerulske filtracije kod pacijenata sa akutnim respiratornim sindromom?

 

Prof. Dr Robert Ekart

11:35 – 12:00

Povezanost redox biomarkera sa nalazima oštećenja više organa u Covid-19

 

Prof. Dr Tatjana Simić

12:00 – 12:15

Magnetna rezonanca u kardiologiji

 

Dr Nikola Laban

12:15 – 12:25

Pitanja i odgovori

 

 

12:25 – 13:10

Mini simpozijum: Upotreba suplemenata danasneophodnost ili moda?

 

 

13:10

Slobodne aktivnosti

 

 


 

Nedelja 19.09.2021

 

VII sesija: Covid-19 kod pacijenata sa transplantiranim bubregom – rano otkrivanje, mehanizmi, lečenje i zaštita

(8:00-8:55)

 

8:008:15

Stratisfikacija faktora rizika kod pacijenata sa transplantiranim bubregom

 

Dr Neven Vavić

8:15 – 8:30

Covid-19 pneumonija kod pacijenata sa transplantiranim bubregom- terapijski izazov

 

Assist. Prof. Dr Branka Mitić

8:30 – 8:45

Covid-19 i transplantacija bubrega: Ishodi, imunosupresija, praćenje i operativni izazov

 

Prof. Dr Jadranka Buturović-Ponikvar

8:45 – 8:55

Diskusija

 

 

          VIII sesija: Diabetes mellitus, Covid-19

i kardiorenalna oštećenja

(8:55 - 10:20)

 

8:55 – 9:10

Efekti Covid-19 na kardiorenalni system kod pacijenata sa diabetes mellitusom

 

Dr Radmila Novaković MDPhD

9:10 – 9:25

Zašto su pacijenti sa dijabetesom i Covid-19 visokorizična populacija kada uzmemo u obzir ishod bolesti?

 

Dr Zorica Rašić MD PhD

9:25 – 9:40

Uticaj COVID-19 na dijabetesnu bolest bubrega

 

Prof. Dr Sebastjan Bevc

9:40 – 9:55

Novi aspekti lečenja diabetes mellitus-a – da li smo na putu preventivne terapije kardiorenalnih oštećenja?

 

Prof. Dr Slobodan Antić

9:55 –

10:10

DPP-4 inhibitori u prevenciji/lečenju plućne fibroze, srčanih i bubrežnih oštećenja izazvanih Covid-19 : Mehanizam delovanja

 

Assist. Katarina Tomović

10:10 –

10:20

Diskusija

 

 

10:2010:35

Pauza

 

 


 

IX sesija: Covid-19 i hipertenzija:

Šta znamo, a šta ne znamo

(10:35 – 11:30)

 

10:35 – 11:05

RAA sistem kao priča bez kraja – koje su njegove kliničke implikacije za plućna, kardiovaskularna i bubrežna oštećenja?

Uticaj RAAS inhibitora na ishod kod Covid-19 pacijenata

 

Prof. Dr Vassilios Vassiliou MD PhD

11:05 – 11:20

Hiperaktivnost simpatičkog nervnog sistema kod hipertenzije i kardiorenalnih komplikacija

 

Prof. Dr Sonja Radenković

11:20 – 11:30

Diskusija

 

 

11:30 – 11:40

Pauza

 

 

11:40 – 12:10

Forum za mlade lekare

Mladi u kardionefrologiji

 

12:10 – 12:55

OKRUGLI STO

Pulmo-Kardio-Bubrežna oštećenja danas – koliko smo daleko od pravog rešenja problema?

Moderatori

Prof. Dr Sonja Radenković

Prof. Dr Mario Timio

Prof. Dr Goran Koracević

Assist. Prof. Dr Branka Mitić

Dr Neven Vavić

12:55 – 13:55

Zaključci i zatvaranje kongresa

 

 

 

 

 

Program skupa 2021

Obaveštenje o promeni termina i mesta održavanja kongresa

Imajući u vidu celokupna dešavanja u vezi sa epidemiološkom situacijom kod nas i u svetu, Organizacioni odbor Petog medjunarodnog kongresa kardionefrologije i hipertenzije odlučio je da se kongres održi u novom terminu od 17-19 septembra u Pirotu.

Smeštaj 2021

Organizacioni odbor je obezbedio za smeštaj učesnika kongresa dve hotelske jedinice:

1. Hotel "Alma" je stavio svoje kapacitete na raspolaganje po specijalnim cenama za učesnike „Karnef“.

Nalazi se u centru Pirota na 15 minuta  laganog hoda od hotela „Ana Lux Spa“ u kome se održava Kongres. 

Hotel raspolaže sa 23 sobe, cena smeštaja iznosi 1750 RSD po osobi bez obzira na izbor sobe.

U cenu je uračunat PDV, boravišna taksa, osiguranje i doručak. Rezervaciju smeštaja obaviti najkasnije do 1. septembra telefonskim putem ili preko zvanične internet stranice. Prilikom rezervacije pozvati se na "Karnef"

 

Telefon: 010/319-313

Link stranice (rezervacija i galerija slika): http://hotelalma.rs/ 

Adresa: Nikole Pašića 201, 18300, Pirot, Srbija

 

2. Hotel "Sin kom"

Hotel se nalazi u samom centru Pirota na 5-10 minuta  laganog hoda od hotela „Ana Lux Spa“ u kome se održava Kongres. 

Cene smeštaja na bazi noćenja sa doručkom (švedski sto).

 

Tip sobe N/D

RSD

Jednokrevetna soba- comfort

4100

Jednokrevetna soba- francuski ležaj

3100

Dvokrevetna soba- comfort

4900

Dvokrevetna soba- francuski ležaj

4100

 

U cenu je uračunat PDV, boravišna taksa i osiguranje. Rezervaciju smeštaja obaviti u najkraćem roku zbog mogućnosti popunjavanja kapaciteta. 

Rezervaciju izvršiti elektronskim putem   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ili telefonom: 010/322-505

Adresa: Nikole Pašića bb, 18300, Pirot, Srbija

Prilikom rezervacije pozvati se na „Karnef“
Galerija slika: 
www.hotel-sinkom.com

 

Nagrađene publikacije za 2020.

 Udruženje za kardionefrologiju Srbije

 KARNEF

 

 

 Poštovane koleginice i kolege,

 

Po javnom pozivu, Udruženje za kardionefrologiju Srbije, dodelilo je nagrade za tri najbolje objavljene publikacije u oblasti kardionefrologije za 2020. godinu.

 

Prva nagrada

Claudio Ronco, ThiagZo Reis, Faeq Husain-Syed:

Management of acute kidney injury in patients with COVID-19. The Lancet Respiratory Medicine 2020; 8: 738-742. doi: 10.1016/ S2213-2600(20)30229-0 (IF 25,094)

 

Druga nagrada

Reinhold Kreutz, Engi Abd El-Hady Algharably, Michel Azizi,Piotr Dobrowolski, Tomasz Guzik, Andrzej Januszewicz, Alexandre Persu, Aleksander Prejbisz, Thomas Gu ̈nther Riemer, Ji-Guang Wan, Michel Burnier.

Hypertension, the renin-angiotensin system, and the risk of lower respiratory tract infections and lung injury: implications for COVID-19. Cardiovascular Research 2020; 116: 1688-1699. doi: 10.1093/cvr/cvaa097 (IF 8,168)

 

Treća nagrada

Bernard Canaud, Allan Collins, Frank Maddux.

The renal replacement therapy landscape in 2030: reducing the global cardiovascular burden in dialysis patients. Nephrology Dialysis Transplantion 2020; 35: ii51-ii57. doi: 10.1093/ndt/gfaa005 (IF 4,531)

 

 

 

 

 

Predsednik Udruženja za kardionefrologiju Srbije,

 

Prof. dr Sonja Radenković

Vi ste ovde: Home karnef 2021 ss